Menu

050 317 16 15  brinsupport  contact  hulp op afstand

Cyberpesten en de rol van de organisatie

Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, WhatsApp, allerlei social media die de afgelopen tien jaar enorm zijn gegroeid en inmiddels een belangrijke rol spelen in de samenleving. Door deze ontwikkelingen is er door de jaren heen een nieuw fenomeen ontstaan in de maatschappij, namelijk cyberpesten. Veel scholen kampen met dit probleem waarbij kan worden gesteld dat het nog steeds in ieder klas voorkomt. Het feit dat daders volledig anoniem te werk kunnen maakt het natuurlijk nog aantrekkelijker. Omdat er veel gedoe geweest op scholen rondom dit onderwerp, is de overheid zich er ook mee gaan bemoeien middels een wet die de sociale veiligheid op school regelt.

Wet van 4 juni 2015 tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de veiligheid op school 

 

De verantwoordelijkheid van de organisatie

Cyberpesten blijft voor veel scholen een probleem. Vaak heerst er een gevoel van machteloosheid door de onzichtbaarheid ervan. Desondanks heeft de school nu een meer dan verantwoordelijk rol als het gaat om cyberpesten. Dit is geregeld in de Wet Veiligheid op school.  

Wanneer we deze wet erbij pakken zien we dat er enkele wijzingen op reeds bestaande wetten van toepassing zijn die te maken hebben met de zorgplicht van het bevoegd gezag van de school.  

Het gaat in deze om aanvullingen onder andere in de vorm van artikel 3b van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 4c van de Wet op het primair onderwijs. 

Genoemde wetsartikelen verplichten scholen:

  • Beleid te voeren met betrekking tot de veiligheid waaronder het beschikken over een pestprotocol.  

  • De veiligheid te monitoren met een instrument dat een representatief en actueel beeld geeft.  

  • Iemand aan te wijzen voor het coördineren van beleid in het kader van tegengaan van pesten én te fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten.  

Pestprotocol

In een pestprotocol staat wat de school onder pesten verstaat, hoe de school pesten probeert te voorkomen en welke stappen de school hiertegen onderneemt.

Aanspreekpunt

Het aanspreekpunt vangt de gepeste leerling (en de ouders) op. Samen brengen ze de situatie in kaart en bekijken ze welke acties mogelijk zijn om de pestsituatie op te lossen.

Toezicht

Scholen moet er duidelijk in zijn dat cyberpesten niet getolereerd wordt. De inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het monitoren van de sociale veiligheid.

Text/HTML

Wanneer is de school aansprakelijk? 

Indien de school nalaat om bij pesterijen aan haar zorgplicht te voldoen kan de school hierop worden aangesproken. Daarom is het uiterst belangrijk om zorgvuldig met dit probleem om te gaan en de zorgplicht niet lichtzinnig te nemen. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen en het toepassen van het veiligheidsbeleid.  

Wat had je voor elkaar moeten hebben? 

Met verwijzing naar de besproken wetgeving een actief veiligheidsplan met bijbehorend pestprotocol, een instrument dat de veiligheid monitort en een persoon die beleid coördineert en fungeert als aanspreekpunt als het gaat om sociale veiligheid en cyberpesten. Daarnaast bevelen wij aan in te zetten op mediawijsheid middels workshops en online leren. Het is van belang dat iedere medewerker binnen de school actief optreedt indien er pesterij wordt geconstateerd. 

Als het eenmaal zover is? 

In de eerste plaats is het belangrijk om in gesprek te gaan met de betrokken partijen. Zaak is dat beide partijen, zowel de pester als degene die gepest wordt, goed worden opgevangen. Natuurlijk moet er zorg worden verleend aan degene die gepest wordt maar ook de pester zou aandacht moeten genieten. Het probleem geldt immers voor beiden en niet alleen voor het slachtoffer en de ervaring leert dat het vaak niet zo zwart wit is als het lijkt. 

Welke juridische consequenties zijn er? 

Indien er sprake is van cyberpesten op school kan dit juridische implicaties voor de school, het schoolbestuur en de betrokken partijen met zich meebrengen. De wetgever heeft geen specifieke bepaling opgenomen waarin pesten strafbaar wordt gesteld. Het Wetboek van Strafrecht kent echter wel termen als belediging (artikel 266), stalking (artikel 285b), bedreiging (artikel 285) en smaad (artikel 261). Op basis hiervan zou een pester strafbaar kunnen worden gesteld.  

Pas indien de school in ernstige mate nalatig is geweest in haar zorgplicht, zou aansprakelijkheid kunnen volgen. Belangrijk is dus om dit probleem serieus te blijven benaderen. Enerzijds door te voldoen aan de vereisten van de wet en anderzijds door alert te blijven want cyberpesten blijft tot op zekere hoogte ongrijpbaar.  

Links naar informatie over veilig leren en werken in het onderwijs