Menu

050 317 16 15  brinsupport  contact  hulp op afstand

Gebruiksovereenkomst

Algemeen

Deze gebruiksovereenkomst is van toepassing op de internetsite www.brin.nl van Brin in Groningen, Nederland. U wordt verzocht deze gebruiksovereenkomst zorgvuldig te bestuderen. Door deze internetsite te benaderen en op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze gebruiksovereenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze gebruiksovereenkomst prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Brin tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Brin expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Brin hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Brin de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Brin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Brin niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Brin (of de rechthebbende) behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie, waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, verspreiden of vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brin of de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel printen of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Brin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Brin op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Brin of u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, medewerkers van Brin en de aan Brin gelieerde rechtspersonen.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de gebruiksovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze gebruiksovereenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Indien anderstalige versies van de gebruiksovereenkomst discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

Brin behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksovereenkomst, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksovereenkomst, is gewijzigd.